11.10. RUHUN ALLAH’A ULAŞMASI ve TESLİMİ

11.10.1. 7 TARİKTEN OLUŞAN SIRATI MUSTAKÎM

Sıratı Mustakîm 2 yatay 2 dikey 4 tane sebilden oluşmaktadır. Allah’a ulaşmayı dileyen kişi 1. yatay sebil olan mürşide ulaşınca ruh vücudundan ayrılarak zemin katta bulunan devrin imamının ana dergâhına gelerek rahle-i tedrisata başlar. Bundan sonra ruh 2. (dikey)sebil olan (Tarik-i Mustakîm) 7 gök katını nefsinin tezkiyesine paralel olarak geçer. 3. (yatay) sebil olan 7. gök katının 7 âlemini de geride bırakarak Sidretül Münteha’dan 4. (yatay)sebile ulaşır. Sitretül Münteha varlıklar âleminin sonunda bulunan bir ağaçtır. 4.sebilin sonunda ruh Allah’a kavuşur. Bu 4 tane sebilin hepsini oluşturan yola Allahu Tealâ Sıratı Mustakîm demektedir. 7 tarik 7 gök katını birbirine bağlayan 7 yoldur. Adı Tarik-i Müstakîm’dir. Bu yedili yol Allah’a ulaşan yoldur. Bu yollar TARİKAT'ı oluşturur. TARİKAT kelimesi TARİK kelimesinin çoğuludur. Ana dergâha ulaştıran sebiller, 7 tarik ve 7. kattaki 7 âlemden oluşan sebil ve Sitretül Münteha’dan Allah’a ulaştıran sebil, bunların hepsine birden Kur’ân-ı Kerimimiz Sıratı Mustakîm demektedir.

39/ZUMER-54: Ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehu min kabli en ye’tiyekumul azâbu summe lâ tunsarûn(tunsarûne). 
Ve Rabbinize (Allah'a) yönelin (ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin)! Ve size azap gelmeden önce O'na (Allah'a) teslim olun (ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin). (Yoksa) sonra yardım olunmazsınız. 

Allah’a ulaşmayı dileyen kişiye Allah 7 tane furkan vererek gören, işiten, idrak eden bir duruma getirecek ve onu 12 ihsanla mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaşana kadar kişi Allah’a ulaşmayı dilemekten başka bir şey yapmamış, Allah da vaadini yerine getirerek ihsanlarla donatıp onu mürşidine ulaştırmıştır.

72/CİNN-14: Ve ennâ minnel muslimûne ve minnel kâsitûn(kâsitûne), fe men esleme fe ulâike teharrev reşedâ(reşeden).
Ve gerçekten bizden, (Allah’a) teslim olanlar da var ve bizden kasitun (kalpleri kasiyet bağlamış) olanlar da var. Artık kim (Allah’a) teslim olmuşsa işte onlar, irşad olmayı (nefsin ve iradenin teslimini) arayanlardır (dileyenlerdir). 

72/CİNN-15: Ve emmel kâsitûne fe kânû li cehenneme hatabâ(hataban). 
Ve lâkin, kasitun olanlar (kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar), işte onlar cehenneme odun oldular. 

72/CİNN-16: Ve en levistekâmû alât tarîkati le eskaynâhum mâen gadekâ(gadekan).
Ve eğer onlar, tarikat üzere olarak (Allah'a) yönelselerdi, onları mutlaka bol su (rahmet) ile sulardık (bol bol rahmet ulaştırırdık) ki. 

Tarik kelimesi Mü’minun Suresinin 17. âyet-i kerimesinde şöyle açıklanıyor:

23/MU'MİNÛN-17: Ve lekad halaknâ fevkakum seb'a tarâika ve mâ kunnâ anil halkı gâfilîn(gâfilîne).
Ve andolsun ki Biz, sizin üzerinizde 7 yol yarattık ve Biz, yaratmaktan gâfil değiliz. 

Mürşidine ulaşan kişinin ruhu vücudundan (1. yatay sebil) ayrılarak Tarik-i Mustakîme ulaşmıştır. Tarik-i Mustakîm 2. dikey sebildir. Bu 7 tarik 7 gök katını birbirine bağlar. Zemin kattaki devrin imamının dergâhına altın kapıdan girilir.

Birinci gök katında secde mahalli vardır.

İkinci gök katında suvarılma havuzları

Üçüncü gök katında iki katlı mescit ve mihenk menfezi

Dördüncü gök katındaBeytül Makdesin aslı

Beşinci gök katında Beytül Haram’ın aslı

Altıncı gök katında sıbgatullah mahalli

Yedinci gök katı fetih merkezidir. 7 merdivenli altın kapıdan girilir.

Ruh nefs tezkiyesinin kademelerine bağlı olarak bu yolda sülûk eder.

7. katın 7 âlemini (3. yatay sebil) de geçecek olan ruh,

Birinci âlemde Kader Hücreleri’ni

İkinci âlemde Ümmül Kitabı

Üçüncü âlemde Kudret Denizi’ni

Dördüncü âlemde Makam-ı Mahmud’u

Beşinci âlemde Divan-ı Salihîn’i

Altıncı âlemde Zikir Hücreleri’ni geçerek,

Yedinci âlemde İndi İlâhi’deki Sitretül Münteha’ya ulaşacak, oradan da 4. dikey sebili geçerek Allah’ın Zat’ına teslim olacaktır.

11.10.2. İSTİANE İSTEMEK

İstiane, Allah’ın özel bir yardımıdır. Allah’tan mürşidin hacet namazı ile istenmesidir. Sebillerin (mürşidin) tâyini Allah’a aittir.

16/NAHL-9: Ve alallâhi kasdus sebîli ve minhâ câir(câirun), ve lev şâe le hedâkum ecmaîn(ecmaîne). 
Ve sebîllerin (dergâhlardan Sıratı Mustakîm'e ulaşan bütün yolların yani mürşidlerin) tayini, Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar vardır. Ve eğer O dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi. 

Bu yardım (istiane) yalnızca Allah’tan istenir 

1/FÂTİHA-4: Mâliki yevmid dîn(dîne).
Dîn gününün mâlikidir. 

1/FÂTİHA-5: İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu). 
(Allah'ım!) Yalnız Sana kul oluruz ve yalnız Senden İSTİANE (mürşidimizi) isteriz. 

1/FÂTİHA-6: İhdinâs sırâtel mustakîm(mustakîme).
(Bu istiane'n ile) bizi, SIRATI MUSTAKÎM'e hidayet et (ulaştır). 

Yardım (istiane) hacet namazı ile istenir.

2/BAKARA-45: Vesteînû bis sabri ves salât(salâti), ve innehâ le kebîratun illâ alâl hâşiîn(hâşiîne).
(Allah'tan) sabırla ve namazla istiane (özel yardım) isteyin. Ve muhakkak ki o (hacet namazı ile Allah'a ulaştıracak mürşidini sormak), huşû sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir. 

2/BAKARA-153: Yâ eyyuhâllezîne âmenustainû bis sabri ves salât(salâti), innallâhe meas sâbirîn(sâbirîne).
Ey îmân edenler! Sabır ve namazla istiane (özel yardım) isteyin. Muhakkak ki Allah, sabredenlerle beraberdir. 

Hacet namazı ile Allah’tan, ruhu Allah’a ulaştıracak olan mürşid talep edilir. 12. basamağa gelmiş ve huşûya ulaşmış olan herkese Allah mürşidini gösterecektir. Mürşid Allah’ın emri ile Allah’a ulaştıran kişidir.

32/SECDE-24: Ve cealnâ minhum eimmeten yehdûne bi emrinâ lemmâ saberû ve kânû bi âyâtinâ yûkınûn(yûkınûne).
Ve onlardan, emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve âyetlerimize (Hakk’ul yakîn seviyesinde) yakîn hasıl etmiş oldukları için. 

Allah'a ulaşan kişinin cennete de ulaşacağı tabiidir.

89/FECR-28: İrciî ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeten.
Rabbine dön (Allah'tan) razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak! 

89/FECR-30: Vedhulî cennetî.
Ve cennetime gir.

Gösterim: 481